KLUBIK DZIECIĘCY DOBRY PORT

O NAS
 
Klubik jest placówką niepubliczną, działającą pod nadzorem Kuratorium Oświaty i opieką Wydziału Edukacji.
Klubik Dziecięcy Dobry Port sprawuje opiekę nad Dziećmi w oparciu o ustawę o opiece nad Dziećmi do lat 3 i wpisaną do Gminnego Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych pod nr 30,
 
Klubik pracuje w godzinach od 6:45 do godziny 17: 00 w dni robocze, w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
Klubik posiada dużą salę zabaw przystosowaną do każdej aktywności dziecka, z bezpośrednim dostępem do toalety przystosowanej do potrzeb dzieci, oraz miejsce do wyciszenia – drzemki.
 
Zapewniamy Dzieciom:
 • W ramach wpisowego ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, zakupić sprzęt i materiały do indywidualnego użytku dziecka.
 • W ramach czesnego zapewnić:
  • bezpieczeństwo w czasie pobytu w KLUBIKU,
  • fachową opiekę,
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • realizację podstawy edukacyjnej, 
  • możliwość odpłatnego korzystania z posiłków,
  • możliwość poobiedniej drzemki.
 • W ramach opłaty za wyżywienie zapewnić  zdrowy i kaloryczny posiłek.
 
 
PLAN DNIA
 
OPŁATY
 
1. Usługi świadczone w KLUBIKU są odpłatne. Wysokość opłat ustala organ prowadzący.
 
2. Opłaty w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą:
 
Wyprawka 
300,00 zł brutto dla dzieci rozpoczynających pobyt w klubiku /płatna przy podpisaniu umowy.
300,00 zł brutto dla dzieci kontynuujących pobyt w Klubiku, płatna w miesiącu rozpoczęcia nowego roku szkolnego / do 15 września /.
 
Czesne miesięczne w wysokości
750,00 zł brutto za pobyt dziecka w Klubiku powyżej 5 godzin dziennie, każdego dnia.
650,00 zł brutto za pobyt dziecka w Klubiku do 5 dziennie, każdego dnia.

Czesne płatne jest z góry do dnia 15-go każdego miesiąca na wskazane konto bankowe.

 
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy
Klub Dziecięcy „DOBRY PORT”
Bank Pekao 58 1240 1268 1111 0010 5388 7989

 

Za wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) w wysokości 10,00 zł brutto za każdy dzień żywieniowy w miesiącu. Za pierwszy miesiąc z góry, z odpisami za każdy dzień nieobecności dziecka w KLUBIKU.
 
 
Ulgi i zwroty w opłatach za KLUBIK przysługują w przypadku:
1. Nieobecności dziecka, trwającej pełen miesiąc lub dłużej
25% ulgi – za zgłoszoną z wyprzedzeniem nieobecność podczas roku szkolnego.
2 Gdy drugie dziecko z rodziny korzysta z przedszkola - ulga czesnego wynosi 30%.
3. Ulga dla rodzin wielodzietnych / 3+ / może być przyznana na postawie złożonego, udokumentowanego oraz uzasadnionego podania i może być zastosowana w sytuacjach wyjątkowo trudnych. Podanie należy złożyć
       u pani Dyrektor Klubiku celem rozpatrzenia (liczba ulg jest ograniczona).
4. Gdy zapisano dziecko do KLUBIKU w trakcie trwania miesiąca – czesne za ten miesiąc nalicza się proporcjonalnie do ilości dni pozostających do końca miesiąca.
5. Nieobecności dziecka w KLUBIKU - zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności, zgłoszonej